за списанието:

Топ 10 на най-разпространяваните снимки в twitter

Туи­тър е една от най-разпространените интер­нет плат­форми. Хората раз­ме­нят кратки съоб­ще­ния ( до 140 сим­вола ) или снимки. Веро­ятно се чудите колко точно раз­ме­ня­ния ста­ват и на какво?

 

Спо­ред про­уч­ва­ния това са 20 мили­она снимки на сед­мица.
Както се досе­щате в пове­чето слу­чаи това не са прек­расни пей­зажи от Неше­нъл Джи­ог­ра­фик, а доста по-прозаични неща:

 

1

Номер едно е отре­дено на изчез­на­лото момиче “Джеси”

 

2

3

 

4

След­ва­щите 3 пози­ции са за Джъс­тин Бий­бър ( попу­ляр­ната напос­ле­дък тийн звезда ) : снимка от сце­ната, Лего колек­ция и раз­ходка в Лон­дон. Въл­ну­ващо… едва ли.

 

5

Попу­лярна туи­търка пуска първо снимка на измър­ша­вяли хора с при­зив “Това е, което пра­вите, когато нари­чате хора като мен “дебели”.” Пос­лед­ва­лата снимка ( тази горе с Мери­лин Монро ) е с над­пис “ДОКАЗАТЕЛСТВО : за това, че можеш да бъдеш харес­вана от хиляди мъже, дори ако бед­рата ти се докос­ват.” Пред­по­ла­гам – ще пос­лед­ват още снимки за над­нор­ме­ното тегло…

 

6

Снимка на кадър от новото видео на Лейди Гага ( което още не е завър­тяно никъде )

 

7

Туи­тър пот­ре­би­тел с над 1.9 мили­она пос­ле­до­ва­тели пуска някаква изт­ре­щяла тату­и­ровка, свър­зана със звез­дите от филма “Twilight”

 

8

Една кар­тинка, която се завъртя доволно и във фейс­бук. Източ­ни­кът се счита пот­ре­би­телка със скром­ните 900 пос­ле­до­ва­тели ( followers ). Вадете си изво­дите докъде може да пламне едно малко визу­ално огънче…

 

9

Пак снимка, пус­ната от онзи туит маниак от #7. Поз­нахте Хари Потър, надя­вам се ? От ляво на дясно : Сега наис­тина атрак­тивна; Сега наис­тина богат; Все още червенокос

 

10

Някаква нова мом­чешка група от Ост­рова… “One Direction”

_

Сним­ките са извадка от сед­ми­цата 10 – 17 Ноем­ври, 2011г.
Източ­ник : mashable.com

 

email

Повече за Автора

– има 29 статии в Eitaka.com.

мечтателник, човек с разнородни интереси, дизайнер в студио www.Ralev.com

 

Няма мнения все още.

Добавете мнение

advert