за списанието:
101 яки маркетинг цитата

101 яки маркетинг цитата

Мар­ке­тин­гът ми е сла­бост! За мен той е не просто нео­бятна наука, но и най-динамично раз­ви­ва­щата се наука, чийто темп на раз­ви­тие виб­рира на чес­то­тата на тех­но­ло­гич­ния, соци­ал­ния, раци­о­нал­ния и пси­хо­ло­ги­чески прог­рес на чове­чес­т­вото. Нещо повече, аз нами­рам мар­ке­тинга за най-великото изкус­тво. Защо ли? Ами, защото само той е спо­со­бен да обе­дини всички видове изкус­тва в едно, да под­чини всички видове изразни сред­с­тва на една цел, само той е спо­со­бен да пре­даде едно пос­ла­ние под много раз­лични форми,  да нат­рупа раци­о­нално или  мул­тип­ли­цира вну­ше­ни­ето от отдел­ните “мар­ке­тин­гови творби” и по този начин да кому­ни­кира  едно цялос­тно пос­ла­ние, мар­ке­тин­гът е един­с­т­ве­ното изкус­тво, спо­собно да въз­дейс­тва логи­чески и емо­ци­о­нално с всички изразни сред­с­тва върху всички сетива еднов­ре­менно. Мар­ке­тин­гът е проза, пое­зия, кар­тина, скул­п­тура, мело­дия, танц, актьор­ска игра, фотог­ра­фия, дизайн  и още…. и още ….и всички меж­динни и хиб­ридни форми между всички видове изкус­тва, спо­собни да бъдат въз­п­ри­е­мани с всички човешки сетива поот­делно или в ком­би­на­ция – визу­ално въз­п­ри­я­тие, вкус, мирис, допир, слух и най-сетне с разум. И още нещо: всяко едно от изкус­т­вата поот­делно може да си поз­воли да си е само­цел, да не бъде съз­да­дено за масова кон­су­ма­ция, дори да не бъде раз­би­ра­емо или да няма мате­ри­ално изра­же­ние, но мар­ке­тин­гът – НЕ!  В про­ти­вен слу­чай, би се провалил.

Ето защо, ценя високо духо­ви­тите мисли на мар­ке­тинг прак­ти­ците. Винаги има някоя, спо­собна да те вдъх­нови и усмихне! Eто, убе­дете се сами!

View more presentations from HubSpot Internet Marketing

Източ­ник: Slideshare.net

email

Повече за Автора

– има 270 статии в Eitaka.com.

Аз съм Mая и обичам да пиша! Интересувам се и се вдъхновявам от модата, дизайна, рекламата и изобщо търся креативното и уникалното във всякакъв вид изкуство, в т.ч. и нетрадиционните му форми. Обичам провокациите, нестандартното, любопитното. Харесвам и се възхищавам от хората, които имат фантазия и собствен уникален стил. Обожавам нощна София, обичам забавленията и атмосферата в хубавите барове и клубове, обичам и коктейлите. Обичам да правя всичко, което обичам, ей така!

 

Няма мнения все още.

Добавете мнение

advert